Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia  I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

a) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez Uczelnię- dostępny w portalu rekrutacyjnym, w zakładce Kierunki,
b) kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu na Uczelni),
c) zdjęcie w wersji elektronicznej, zamieszczone na portalu rekrutacyjnym Uczelni, zgodnie z określonymi tam wymogami,
d) kserokopia dowodu osobistego - awers i rewers,
e) dodatkowo na kierunkach: Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku, (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni), zobacz gdzie możesz  wykonać bezpłatnie badania

 

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 


Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są: 

 

Telefon: 76 723 22 10, 76 723 22 11
email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl