Projekty zrealizowane

Projekty realizowane

Projekty współfinansowane ze środków UE

 

 

 "Bliżej realiów rynkowych- wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami"- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IV- Szkolnictwo wyższe i nauka. Instytucja ogłaszająca konkurs było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji projektu to 17 maj 2010 r. do 30 wrzesień 2014 r. Wartość projektu to: 4 866 890,26 zł. Celem projektu jest przekazanie i wzbogacanie wiedzy w zakresie realizowanych kierunków i specjalności, kształcenie zawodowe, akademickie i ustawiczne wysoko kwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym zarówno w skali regionu jak i kraju.
W związku z powyższym projekt zakłada realizację wsparcia przede wszystkim dla studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w postaci: kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki, zajęć fakultatywnych, 3-miesięcznych staży absolwenckich. W ramach projektu wspierani są studenci niepełnosprawni poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz organizację spotkań integracyjnych. Projekt zakłada również wsparcie Biura Karier działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W ramach projektu corocznie odbywa się konferencja z cyklu "Realia rynku pracy", na którą zostają zaproszeni przedsiębiorcy z Legnicy, Dolnego Śląska a nawet z terenu całego kraju. Ponadto, w ramach ww. konferencji organizowane są Targi Pracy, które rok rocznie cieszą się coraz większa popularnością. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy oraz Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Głogowie.

Więcej o projekcie: http://www.pwszblizejrealiow.pl


 "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty. Instytucją ogłaszająca konkurs był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Czas realizacji projektu to 1 maj 2012 r. do 30 czerwiec 2014 r. Wartość projektu to:  512 329,60 zł. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych w wybranych 11 placówkach oświatowych dla którym organem prowadzącym jest Gmina Legnica.
W związku z powyższym projekt zakłada opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych oraz wdrożenie go na dwóch specjalnościach nauczycielskich prowadzonych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy, tj.: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Na podstawie opracowanego Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych 40 studentów będzie realizowało innowacyjne praktyki pedagogiczne w wybranych 7 szkołach podstawowych oraz w 4 miejskich przedszkolach z terenu miasta Legnicy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Legnica.

Więcej o projekcie: http://www.praktykipedagogiczne.pwsz.legnica.edu.pl


 "Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi"- projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu II- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Instytucją ogłaszającą konkurs było Ministerstwo Zdrowia. Czas realizacji projektu to: 1 sierpnia 2012 r.- 31 lipca 2014 r. Wartość projektu: 328 344,95zł. Celem projektu jest wsparcie i rozwój zawodowy w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi wśród 54 przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych z terenu całej Polski. W związku z tym w ramach projektu organizowane są bezpłatne studia podyplomowe pn. Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

Więcej o projekcie: http://efektywnezarzadzanie.pwsz.legnica.edu.pl

Efektywne zarządzanie podmiotami leczniczymi pwsz legnica


"Akademia rozwoju kompetencji informatycznych i językowych 50+" - projekt realizowany w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs na realizację projektu został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Instytucja ogłaszająca konkurs był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. czas realizacji projektu to: 1 grudzień 2012 r. do 30 września 2014 r. Wartość projektu to: 388 213,96 zł. Celem projektu jest podwyższenie i rozwój kompetencji w zakresie umiejętności ICT oraz znajomości języków obcych 120 osób zamieszkałych na terenie Subregionu Legnickiego w wieku 50+ w wyniku uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu. W związku z tym w ramach projektu realizowane są certyfikowane szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego oraz certyfikowane szkolenia ICT(ECDL Start i ECDL Core).

Więcej o projekcie: http://akademiarozwoju.pwsz.legnica.edu.pl

Projekty zrealizowane

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego wojewódzctwa legnickiego

Badanie mobilności edukacyjno - zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim

PARTNERSTWO NA RZECZ INNOWACJI - WSPARCIEM DLA TWORZENIA AKADEMICKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO W LEGNICY

PROJEKT pn. "Rewitalizacja poddasza użytkowego pokoszarowego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"


Przedmiotem zrealizowanej inwestycji była adaptacja poddasza w budynku nr 2 PWSZ im. Witelona w Legnicy z przeznaczeniem na Klub Studencki.

Uzyskane powierzchnie:
- powierzchnia użytkowa netto: 529,58 m2
- kubatura: 3330,00 m3

Rewitalizacja poddasza użytkowego pokoszarowego budynku przy ul. Sejmowej 5A w Legnicy stanowi kolejny etap rozwoju legnickiej uczelni. Od momentu powstania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy sukcesywnie dostosowuje swoją ofertę kształcenia do zapotrzebowania rynku, systematycznie modernizuje swoją bazę materialną poprzez adaptację pokoszarowych obiektów.

klub

Powstanie nowych wydziałów – Medycznego i Humanistycznego oraz  kierunków kształcenia, które realizowane są w budynku nr 2 skłoniło do wzbogacenia oferty działającego klubu o funkcję czytelni naukowej. Studenci i wykładowcy mogą korzystać tu z księgozbioru dotyczącego nauk medycznych i językowych. Dodatkowo przygotowano tu specjalne stanowisko dla osób niepełnosprawnych, które umożliwia im zarówno korzystanie z księgozbioru jak i szerokopasmowego Internetu. Z myślą o nich zainstalowano na klatce schodowej specjalne windy.

Osiągnięte cele projektu

1. Głównym celem zrealizowanej inwestycji jest rewitalizacja i adaptacja na cele usługowe niewykorzystanego poddasza pokoszarowego budynku będącego siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

klub31

2. Przyjęte rozwiązania projektowe pozwoliły na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni
- ożywienia gospodarczego i społecznego rewitalizowanego obszaru
- powstania nowych miejsc pracy
- promocji Legnicy jako atrakcyjnego miasta akademickiego
- pobudzenia aktywności środowisk lokalnych i stymulowania współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego
- wzrost liczby studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy,

4. Projekt jest zgodny z polityką regionalną Unii Europejskiej.

5. Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego.

6. Realizacja projektu wynika z zapisów "Programu Rewitalizacji Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna w Legnicy"

Zakres prac remontowych obejmował:

- Remont i konserwacja istniejącego stropu drewnianego.
- Remont i konserwacja istniejącej więźby dachowej nad adaptowanym strychem.
- Remont i konserwacja istniejących ścian murowanych.
- Przystosowanie pomieszczeń do wymogów normy cieplnej.
- Wykonanie projektowanych lekkich ścianek działowych g-k na stelażu stalowym.
- Montaż projektowanych okien połaciowych i drzwi wewnętrznych.
- Rozbudowa istniejących instalacji wewnętrznych:

klub21


    * wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

    * kanalizacji sanitarne

    * centralnego ogrzewania

    * wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

    * oświetlenia ogólnego i awaryjnego

    * gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i zasilających sieci komputerowe

    * przewodów wyrównawczych głównych i miejscowych

    * Telefoniczną

    * Teletransmisyjną

    * antenową TV - Sat

    * nagłaśniającą

- przeciwwłamaniowąWykonanie robót wykończeniowych: tynkarskich, posadzkowych i malarskich
- Prace budowlane - postawienie ścianek działowych, podwieszenie sufitów, etc.

Źródła finansowania projektu:

środki własne 15% 104 724,44
budżet państwa 10% 236 482,97
EFRR* 75% 1 023 622, 20
Razem 100% 1 364 829, 61

 

Informacje o projekcie w mediach:

"Kwadrans akademicki"
"Gazeta Wrocławska & Słowo Polskie"
"Panorama Legnicka"
"Express Legnicki"

Aktualności