STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

1. Termin składania wniosków:
a) do 31 sierpnia 2019 r. - wypłata stypendium w październiku,
b) do 30 września 2019 r. - wypłata stypendium w listopadzie z wyrównaniem od października,
c) w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wskazanych powyżej, student otrzyma świadczenie od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
a) orzeczenie o niepełnosprawności,
b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
c) orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
d) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy.

3. Wymagane dokumenty:
a) podanie - wg wzoru określonego przez Uczelnię,
b) aktualne orzeczenie właściwego organu stwierdzającego niepełnosprawność.

4. Zasady przyznawania stypendium
Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane w różnej wysokości, w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
a) znaczny, który jest równoznaczny z:
- niepełnosprawnością w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- I grupą inwalidów,
- stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
b) umiarkowany, który jest równoznaczny z:
- niepełnosprawnością w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitą niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- II grupą inwalidów,
c) lekki, który jest równoznaczny z:
- niepełnosprawnością w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- częściową niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- III grupą inwalidów,
- stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można uzyskać w pok. 131 bud. A, oraz pod numerami tel. (076) 723 22 24.

Załącznik:

Aktualności